Allmänna Villkor

  • 1 Tillämpning

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller när part (”Uppdragsgivaren”) anlitar Boxday AB (”Boxday”) för utförande av vissa uppgifter avseende fraktuppdrag, system och tillhörande tjänster (”Uppdraget”) via Boxdays samarbetspartners (”Samarbetspartners”). Utöver de Allmänna Villkoren tillämpas även Uppdragets inkluderade Samarbetspartners allmänna villkor. Det åligger kunden att vid var tid tillse att följa och tillämpa de Allmänna Villkor och Samarbetspartners allmänna villkor. Boxday tar inget ansvar gentemot någon av Boxdays Samarbetspartners om dessa villkor inte följs av Uppdragsgivaren.

     Uppdraget påbörjas när Boxday, på Uppdragsgivarens begäran, delat möjlighet för Uppdragsgivaren att nyttja tjänster inom Uppdraget, och pågår därefter under en Testperiod i tre (3) månader med valfri bokad fraktvolym inom Uppdraget. Under Testperioden råder möjlighet till omedelbar och ömsesidig uppsägning av Uppdraget. Ifall ingen uppsägning sker förlängs Uppdraget automatiskt med tolv (12) månader i taget, med ömsesidig möjlighet till uppsägning av Uppdraget senast tre (3) månader innan utgång av Uppdragets löptid. Efter Testperioden ska Uppdragsgivaren nyttja Uppdraget i enlighet med nedan beskriven Överenskommen fraktvolym.

     Boxday äger rätten att ensidigt uppdatera de Allmänna Villkoren under Uppdragets löptid med bindande verkan. De vid var tid gällande Allmänna Villkoren finns tillgängliga på boxday.se/allmännavillkor. Uppdragsgivaren har ingen rätt att hålla Boxday ansvarig för eventuella kostnadsökningar som dessa ändringar kan medföra. Vidare accepterar Uppdragsgivaren att Boxday äger rätten att omedelbart avsluta delar eller hela Uppdraget, förklara det vilande eller begränsa användandet av delar eller hela Uppdraget såvida inte Uppdragsgivaren accepterar ändringar till de Allmänna Villkoren.

     Boxday äger rätten att upphandla frakttjänster från valfria samarbetspartners i de Allmänna Villkoren och kan ersätta en viss samarbetspartner mot annan som kan fullfölja Uppdraget. Uppdragsgivaren bär ansvar för och åtar sig att nyttja tjänsterna under Uppdraget på avsett sätt och i enlighet med dessa Allmänna Villkor samt Samarbetspartners allmänna villkor.

  • 2 PR

Boxday äger rätt att i valfria kommunikationsmedel använda Uppdragsgivarens namn och logotyp i syfte att presentera referenskunder, såvida inte Uppdragsgivaren valt att avböja från detta.

  • 3 Fakturering, priser och betalning

Fakturering sker med förfallodag 14 dagar netto från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Boxday förbehåller sig rätten att ändra tillämplig kredittid, betalningsvillkor och kreditlimit om skäl därtill föreligger enligt Boxdays skönsmässiga bedömning. Vid ökad kredittid överstigande 14 dagar äger Boxday rätten att debitera en kreditavgift. På angivna priser tillkommer vid var tid gällande mervärdesskatt.

     I de priser som Uppdragsgivaren erhållit från Boxday ingår 1st Unifaun fraktetikett per kolli. Skapade etiketter som ej kan hänföras som utförda frakter inom Uppdraget, debiteras 2 kronor per etikett, exempelvis om Uppdragsgivaren vill nyttja egna kundnummer, utanför Uppdraget, på Unifaunprofilen som ingår i Uppdraget.

     Faktureringsavgift tillkommer om 45 kronor. Påminnelseavgift om 60 kronor jämte dröjsmålsränta om 8% årligen per dag som dröjsmålet pågår tillkommer vid dröjsmål. Kreditfakturor som skickats från Boxday till Uppdragsgivaren, vilka ej nyttjats inom 6 månader från fakturadatum äger Boxday rätt häva från förfogande.

Vid betalningsdröjsmål äger Boxday rätten att efter eget val antingen upphöra med Uppdraget, blockera system samt tillhörande tjänster och hålla inne leveranser intill dess betalning sker eller betryggande säkerhet ställs för framtida leveranser, eller genom skriftligt meddelande säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid dröjsmål äger Boxday rätt att kräva en större eventuell avsättning till klientmedelskonto. Uppdragsgivaren är skyldig att ersätta den skada som Boxday lidit till följd av hävning av avtalet. Boxday äger rätt att begära ut kreditupplysning på Uppdragsgivaren vid betalningsdröjsmål eller misstanke om risk för försämrad betalningsförmåga.

     Priser som parterna kommer överens om är fasta men kan komma att justeras i enlighet med följande. Justering av priserna kan ske för förändringar på grund av kostnadsökningar hos av Uppdragsgivaren och Boxdays överenskomna Samarbetspartners, exempelvis, men inte begränsat till, till följd av ökade priser för Uppdragets tjänster och relaterade avgifter såsom exempelvis drivmedel, kostnadsökningar hänförliga till fackliga förhandlingar och kollektivavtal, försäkringar, skatter, eller underleverantörer som Samarbetspartner anlitar. Boxday äger rätt att ta ut full kompensation för sina faktiska kostnadsökningar genom ett högre pris så snart den kostnadshöjande åtgärden påverkar Boxdays kostnad för Uppdraget.

     Uppdragets offererade priser är baserade på att Uppdragsgivarens huvudsakliga, eller vid Uppdragets offereringsprocess kommunicerade, fraktvolym (Överenskommen fraktvolym) ingår i Uppdraget. Om Överenskommen fraktvolym inte uppnås inom Uppdraget äger Boxday rätt att häva Uppdraget med omedelbar verkan, till dess att Överenskommen fraktvolym uppnås. Avvikelser från Överenskommen fraktvolym godtas såvida dessa sker av anledningar som Uppdragsgivaren ej själv kan påverka direkt, såsom minskad försäljning.

  • 4 Reklamation och dröjsmål

Fel eller brist i Uppdragets utförande ska Uppdragsgivaren omgående skriftligen reklamera till Boxday. Boxday ska endast svara för fel eller brist som utgör en direkt avvikelse från uttryckligen angivna krav i de av Uppdragsgivaren tillhandahållna specifikationerna och endast om Boxday orsakat felet eller bristen genom vårdslöst handlande. Reklamation ska ske senast inom en månad från den omständighet som reklamationen avser inträffade. Reklamationen ska innehålla uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Uppdragsgivaren är införstådd i hur Boxdays egna system eller Samarbetspartners system ska användas och håller Boxday skadelöst i samtliga sammanhang där något fel inträffat till följd av Uppdragsgivarens handlande eller underlåtenhet att handla oavsett om felet orsakats av mänsklig faktor eller om felet är av teknisk karaktär.

     Boxday ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist utan att Uppdragsgivaren kräver ersättning. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist. Samma begränsningar gäller här som i stycket ovan.

     Uppdragsgivaren frånskriver sig all rätt till skadeståndskrav gentemot Boxday AB.

     Uppdragsgivaren ska i samtliga lägen hålla Boxday skadelöst för skador som inträffar mot tredjeman till följd av fel som kan uppstå i lager-, transport och/eller orderhanteringsfrågor.

     Boxday ansvarar ej för dröjsmål av leverans orsakade av Samarbetspartners.

  • 5 Förtida uppsägning

Part äger rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:

(a) En part i väsentligt hänseende åsidosätter sina åligganden enligt parternas avtal och de Allmänna Villkoren och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning vidtar rättelse.

(b) En part inställer betalningarna, erbjuder ackord, försätts i konkurs, blir föremål för utmätning eller annan liknande omständighet inträffar som skäligen kan anses utgöra tecken på obestånd eller träder i likvidation.

(c) Den effektiva kontrollen över den ena parten övergår på person eller företag som inte skäligen kan godtagas av den andra parten.

(d) En part förändrar inriktningen på sin verksamhet på ett sätt som väsentligen rubbar förutsättningarna för ett fortsatt genomförande av avtalet.

(e) För det fall Boxday av någon anledning anser det föreligga risk för ekonomisk skada, risk för lagbrott, risk för avtalsbrott gentemot tredje part, risk för tvist vid ett avtalsförhållande med tredjepart äger Boxday rätten att besluta om att med omedelbar verkan säga upp enskilda avtal eller samtliga avtal oavsett vad som i övrigt framgår av detta avtal. För det fall avtalet avslutas på någon av ovan grunder i punkt (e) ska Boxday hållas utan ansvar för eventuell ekonomisk skada.

     Uppsägning av avtalet till följd av avtalsbrott ska ske skriftligen utan oskäligt dröjsmål efter det att den omständighet, som åberopas som avtalsbrott, blivit känd för den drabbade parten. Avtalet ska omedelbart upphöra att gälla om uppsägningen grundas på omständighet som anges under (a) eller (b) ovan. Avtalet ska upphöra att gälla 3 månader efter avsändandet av meddelandet om uppsägningen, om uppsägningen grundas på omständighet under (c) eller (d) ovan.

  • 6 Befrielsegrunder

Förhindras part att till följd av force majeure från att fullgöra sina åtaganden enligt parternas avtal ska parterna, för den tid som hindret föreligger, vara befriade från sina åtaganden och ingen av parterna ska äga rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.

Sådan händelse ska omedelbart, så snart den blivit känd, meddelas den andra parten.

     Med force majeure avses krig, politiska oroligheter, sabotage, import-, exportrestriktioner, statliga eller andra myndigheters beslut och föreskrifter, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, olyckshändelse, fel i eller försening av leverans från underleverantör som orsakas av sådan befrielsegrund som avses i denna punkt eller annan med angivna fall jämförlig omständighet utanför parternas kontroll som hindrar deras möjligheter att fullfölja sina avtalsförpliktelser.

     Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder gäller även om part själv vidtar eller är föremål för sådana åtgärder.

  • 7 Sekretess

Part förbinder sig att inte utan motpartens skriftliga samtycke inför tredje man yppa eller på annat sätt lämna information om parternas samarbete eller om förhållanden hos motparten varom kunskap erhållits genom samarbetet och som inte är allmänt kända. Vad nu sagts ska gälla även sedan parternas avtal i övrigt upphört att gälla.

  • 8 Tillämplig lag och tvistelösning

Tvist rörande tolkning och tillämning av dessa Allmänna Villkor, och det avtal mellan parterna som dessa har lagts som bilaga till, ska slutligt avgöras genom förenklat skiljeförfarande enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts.

     Språket som ska användas i skiljeförfarandet är svenska. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

     Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas

Kontakta oss

Har du frågor kring frakupphandling och gruppavtal inom frakt? Tveka då inte att kontakta oss! Om du vill ha en offert kan du gå in på att ansöka om offert så återkopplar vi inom 24 timmar.

E-post: info@boxday.se
Postadress: Innovatech Center, Sturevägen 29, 181 32 Lidingö
Besöksadress: Sturevägen 29, Lidingö